EU taksonomi

EU har utarbeidet et klassifiseringssytem for å kunne avgjøre om virksomheters aktiviteter er bærekraftige i henhold til definerte miljømål. Denne ordningen ble lansert i 2020 og vil bli implementert gradvis avhengig av bransje. Mange er nok fortsatt usikre på hvilken betydning dette får for virksomheten.

Seks miljømål

Taksonomien inneholder seks miljømål. For å klassifiseres som en bærekraftig økonomisk aktivitet må den bidra til minst ett av de seks målene og ikke være til vesentlig skade for noen av de andre miljømålene.

Klimaendring

Virksomhetene må ta del i å begrense klimaendringene.

Klimatilpasning

Må virksomhetens aktiviteter tilpasses?

Vann- og havressurser

Utgjør våre virksomhet en trussel eller bidrar riktig?

Sirkulær økonomi

Hvordan kan vi endre vår forretningsstrategi?

Forurensning

Vi må ha kontroll og redusere utslippene våre.

Biologisk mangfold

Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer.

Samarbeid for å nå målene

FNs bærekraftsmål er en global plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene. Fifty5 ønsker å hjelpe med dette. Mål nummer 17 omhandler samarbeid – vi mener dette er det viktigste for å sikre at vi når 2030 målene.