Ansvarlig forretningspraksis

Ny lov stiller nye krav

Åpenhetsloven lovfester normer for ansvarlig forretningspraksis og stiller nye krav til norske bedrifter. Det er fortsatt mange som ikke har fått med seg hvilke plikter loven pålegger virksomhetene.

Nå haster det med å få alt på plass. Fristen for publisering av første redegjørelse var allerede 3o. juni 2023.

Fifty5 sin digitale løsning hjelper deg og din virksomhet med å etterleve åpenhetslovens krav.

Nedenfor har vi oppsummert hva du må gjøre.

Kan også gjelde mindre virksomheter

Hvem gjelder loven for?

Åpenhetsloven gjelder for alle større virksomheter i Norge samt noen utenlandske. Forbrukertilsynet anslår at det er cirka 9000 virksomheter som må følge loven. En forventer at også mindre bedrifter vil få krav på seg til å rapportere fra sine leverandører, banker, forsikringsselskaper eller som dokumentasjon på et anbud. Dette ofte som et resultat av at disse trenger å få kontroll på egen verdikjede.

"Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon."

Unngå pålegg og bebyrer

Hvilke plikter har du?

Aktsomhetsvurdering

Du skal vurdere dine leverandører og andre tilknytninger samt egen virksomhet. Dette skal gjøres i henhold til OECD sine retningslinjer.

Informasjonskrav

Alle kan be en virksomhet om informasjon om hvordan de håndterer negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Disse henvendelsene må besvares.

Redegjørelse

Virksomheten skal redegjøre for aktsomhetsvurderingen som er utført. Formålet er å gi innsikt i funn i aktsomhetsvurderingene og hvilke tiltak du har iverksatt.

Få kontroll på negative konsekvenser

Aksomhetsvurdering

En aktsomhetsvurdering er en metode eller arbeidsprosess for å kartlegge, forebygge og gjøre rede for og følge opp hvordan en virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser. Det er et krav i Åpenhetsloven at virksomheter som er omfattet av loven skal utføre en aktsomhetsvurdering.

«Virksomhetene skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.»

Kilde: Åpenhetsloven §4

Seks trinn

OECDs retningslinjer

Det handler om å jobbe systematisk. Retningslinjene til OECD baser seg på en seks trinns arbeidsmetode. Dette er ikke et arbeid som skal gjøres en gang – du må har rutiner for å følge opp dette arbeidet systematisk – det er en kontinuerlig prosess.

Kjernen i en aktsomhetsvurdering er at arbeidet skal ha en risikobasert tilnærming samt være basert på virksomhetens størrelse. Prinsippene skiller ikke på hvilken bransje du er i – det er likt for alle.

En link til OECD’s retningslinjer finner du her.

 

Kilde: regjeringen.no/OECD

Effektivt digitalt verktøy

Vi kan hjelpe deg

Fifty5 har utviklet en programvare som er enkel å bruke. Du får raskt oversikt i listen av leverandører og andre tilknytninger. Med et filter sorterer du bort de som ikke skal prioriteres basert på blant annet risiko og sitter igjen med en mindre liste på de du ønsker å sette tiltak på. Vi vet at det kan være utfordrende å håndtere flere hundre linjer i en tabell, hos oss er det enkelt. Du får også en oppsummert rapport er klart med et tastetrykk.

Har du i tillegg vår bærekraft modul vil tiltakene publiseres automatisk inn i din handlingsplan for bærekraft.